مطالب مرتبط:

از کندی نظام بروکراسی آزرده ایم

در حالیکه نزدیک به شش ماه از امضای موافقنامه صلح حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار با حکومت می گذرد هنوز وی در...

مطالب اخیر