مطالب مرتبط:

برخی افراد و حلقات به دنبال بدنامی نظام هستند

فرمانده پولیس مدعی است: برخی افراد و حلقات در غزنی به دنبال بدنامی وی و نظام هستند.

مطالب اخیر