مطالب مرتبط:

منبع: جنرالان روسی، پاکستانی و اعضای شبکه حقانی در افغانستان گزمه کرده‌اند

مطالب اخیر