مطالب مرتبط:

نگرانی مجلس از افزایش جرایم جنایی در شهر کابل

نمایندگان مجلس بار دیگر از افزایش گراف ناامنی و جرایم جنایی در شهر کابل نگرانی شان مطرح کردند.

مطالب اخیر