مطالب مرتبط:

سیستم آموزشی افغانستان قربانی بازی های سیاسی حکومت است

پیام آفتاب: بیشتر جابه‌جایی‌ها در وزارت معارف بر اساس روابط سیاسی و تنظیمی است و از همین‌رو افراد مسلکی و کارفه...

مطالب اخیر