مطالب مرتبط:

شهروندان افغانستان؛ ۱.۹۸ درصد از کل جمعیت ایران

بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ در ایران، حدود ۲.۲درصد از کل جمعیت این کشور را شهروندان خارجی تشکیل ...

مطالب اخیر