مطالب مرتبط:

کمک ۱۲ ملیون دالری جاپان برای در دو بخش مالی و آب رسانی برای افغانستان

کشور جاپان ۱۲ ملیون دالر امریکایی را در بخش آب‌یاری برای به‌بود سیتم آب‌رسانی و بودجۀ مالی در کشور برای افغانستان کمک کرد.

مطالب اخیر