مطالب مرتبط:

نگاهی اجمالی به فاجعه خان شیخون

۱۲۰ نفر کشته شده بودند که در اظهارات اولیه، علت مرگ بیشتر آنها خفگی بر اثر گاز سارین عنوان شد. بیشتر از ۳۰۰ نفر...

مطالب اخیر