مطالب مرتبط:

شکست توازن قومی، شکست گفتمان ملی است!

افغانستان کشور متکثر از نظر قومی است. در میان اقوام افغانستان دو قوم بزرگ تاجیک و پشتون ادعای زعامت دارند و متب...

مطالب اخیر