مطالب مرتبط:

منگل: شورشیان از معادن ننگرهار فعالیت‌های شان را تمویل میکنند

مطالب اخیر