مطالب مرتبط:

توافق نامه هایی به ارزش ۳۲۰ ملیون دالر میان افغانستان و آسترالیا به امضا رسید

موافقت‌نامه‌هایی به ارزش ۳۲۰ ملیون دالر امریکایی و برای مدت چهارسال میان افغانستان و آسترالیا در آن کشور به امضا رسید.

مطالب اخیر