مطالب مرتبط:

ظرفیت پایین گفتگو و مذاکره در افغانستان

پیام آفتاب: فارغ از هر گونه قضاوت و جبهه گیری های متداول در خصوص مساله خط دیورند، آنچه به نظر پر اهمیت تر می آی...

مطالب اخیر