مطالب مرتبط:

شورای عالی صلح از نا کار آمدی تا قطع بودجه

شورای عالی صلح که در زمان حکومت حامد کرزی با در نظرداشت مصلحتها در کشور ایجاد شد، اما پس از چند سال با مصرف هزی...

مطالب اخیر