مطالب مرتبط:

راه اندازی نخستین کنفرانس تحت عنوان نشست اقتصادی پیرامون تشبث زنان

این نشست از سوی مرکز بین المللی رشد اقتصادی زنان افغانستان با حمایت مالی پوهنتون امریکایی افغانستان با حضوری شم...

مطالب اخیر