مطالب مرتبط:

آغاز پروسه بازگشت داوطلبانه مهاجرین از پاکستان

پیام آفتاب: بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغانستانی مقیم پاکستان از امروز آغاز می شود.

مطالب اخیر