مطالب مرتبط:

پارلمان در انتظار فرمان تعدیل قانون ثبت احوال و نفوس

پیام آفتاب: با گذشت نزدیک به یک ماه از تعدیل مادۀ ششم قانون ثبت احوال نفوس، هنوز این قانون برای تصویب به مجلس ن...

مطالب اخیر