مطالب مرتبط:

حکومت و سیاست های نرم افزاری و سخت افزاری امنیت

سر مقاله: مشکل اصلی مردم افغانستان، امنیت است. اقتصاد، اداره، حکومتداری، تطبیق قانون همه و همه به نظم و امنیت ...

مطالب اخیر