مطالب مرتبط:

حضورافغانستان درنشستِ مسکو قطعی نیست!

بگفته مستغنی، دولت درباره نشست مسکو تصمیم نهائی اتخاذ نکرده است... هفته گذشته سخنگوی وزارت خارجه گفت: در یک نشس...

مطالب اخیر