مطالب مرتبط:

امضاء قرار داد بازسازی ۱۷ شبکه آبیاری در کشور

این شبکه ها به ارزش مجموعی نزدیک به ۱۱۹ میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت زراعت احداث میشود.

مطالب اخیر