مطالب مرتبط:

فاشیزم و شیوه های کار شان در تلویزیونها

فاشیزم با نژاد پرستی، تمامیتخواهی، برتری جویی و جمعگرایی (کلکتیویزم) پیوند ارگانیک دارد. اگر برتر دانستن نژاد خ...

مطالب اخیر