مطالب مرتبط:

چه چیزی اولویت امریکا را در سوریه تغییر داد؟

سقوط حلب، آخرین امیدهای محور به رهبری امریکا را نیز نقش بر آب کرد و ارتش سوریه و متحدانش را در شیب پیروزی های س...

مطالب اخیر