مطالب مرتبط:

حکومت افغانستان از اظهارات اخیر ناتو در مورد صلح استقبال کرد

مطالب اخیر