مطالب مرتبط:

اشرف غنی به به تیم ملی کرکت کشور افتخار می کند

  رئیس جمهور اشرف غنی شام روز گذشته طی تماس تیلفونی با بازیکنان تیم ملی کرکت کشور، پیروزی آنانرا در مقابل تیم م...

مطالب اخیر