مطالب مرتبط:

چرا تغییر نظام یک ضرورت است؟

هیچ گوشه نظام سیاسی کنونی افغانستان بگونه عقلانی و دموکراتیک تنظیم نشده و این نظام مطابق خواست مردم عمل نمی کند...

مطالب اخیر