مطالب مرتبط:

شاهد کشمکش و تنش میان روسیه و آمریکا خواهیم بود

در حالیکه روسیه به سروسامان دادن نشست ماه آینده مسکو تلاش دارد اما دولت افغانستان و آمریکا تا اکنون موقف رسمی ش...

مطالب اخیر