مطالب مرتبط:

آلمان در مزار شفاخانه نسایی ولادی می سازد

شفاخانه نسایی ولادی ۳۲۰ بستر بلخ توسط وزیر صحت عامه کشور و معاون قنسولگری آلمان تهداب گذاری شد. ۱۵ میلیون یورو ...

مطالب اخیر