مطالب مرتبط:

طرح تطبیقی طرزالعمل و راجستر وسایط فاقد اسناد مورد تایید قرار گرفت

جلسه شورای امنیت ملی به ریاست محمد اشرف غنی، طرح تطبیقی طرزالعمل راجستر وسایط فاقد اسناد و بیومتریک متصرفین را ...

مطالب اخیر