مطالب مرتبط:

امریکا از مبارزه با تروریزم تا مقابله با روسیه

روسیه و هر قدرت خارجی دیگری به خود اجازه می دهد که با دخالت آشکار در امور داخلی و امنیتی افغانستان، با استفاده ...

مطالب اخیر