مطالب مرتبط:

قرار است همکاری‌های امنیتی چین با کشورهای آسیای میانه افزایش یابد

مطالب اخیر