مطالب مرتبط:

سومین سیل مردم هرات را زمینگیر کرد

مطالب اخیر