مطالب مرتبط:

دور دوازدهم انتخابات شورای اخوت اسلامی برگزار شد

دور دوازدهم انتخابات هیئت رئیسه و روسای کمیسیونهای شورای اجرایی اخوت اسلامی افغانستان با حضوری اعضای این شورا ب...

مطالب اخیر