مطالب مرتبط:

خشونت علیه زنان، با آگاهی دهی عامه کاهش می یابد

روز گذشته درنشست مشترک رییس اطلاعات و ارتباط عامه و څارنوالی بر نحوه آگاهی دهی مؤثر جهت کاهش خشونت علیه زنان، ت...

مطالب اخیر