مطالب مرتبط:

سفر معین علمی وزارت تحصیلات عالی به کشور ایران

دیپلوم انجنیر عبدالتواب بالا کرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی در این سفر، ضمن اشتراک در پنجمین نشست گروپ های ت...

مطالب اخیر