مطالب مرتبط:

سیستم انتخابات کشور کمپیوتری٬ خواهد شد

یک مقام ارشد کمیسیون مستقل انتخابات گفته است در حال بررسی استفاده از فناوری دیجیتالی در انتخابات پارلمانی است.

مطالب اخیر