مطالب مرتبط:

استقبال یوناما از همکاری ها برای برگزاری انتخابات پیش رو در افغانستان

یوناما، یا دفتر نماینده‌گی سازمان ملل متحد در افغانستان نسبت به هم‌کاری‌ها برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی اظهار خوش‌بینی می‌کند.

مطالب اخیر