مطالب مرتبط:

ولسوالی گذره هرات با کمبود آب مواجه است

شرکت "حکمت خلیل رضایی" که وظیفه ساخت کانال آبی ولسوالی گذره را برعهده داشته، نتوانسته کار آن را پایان بخشد.

مطالب اخیر