مطالب مرتبط:

کمک ۲ میلیون دالری اتحادیه اروپا به بخش کشاورزی

وزارت زارعت، مالداری و آبیاری می گوید که اتحادیه اروپا بیش از ۲ میلیون دالر را در بخش کشاورزی به افغانستان کمک ...

مطالب اخیر