مطالب مرتبط:

سقوط سنگین پیامد مقاومت سبک و عقب نشینی تاکتیکی

تسليم کردن ولسوالى بدون مقاومت، خيانت به خانواده هايى است که فرزندان خود را براى حفاظت از اين ولسوالى از دست دا...

مطالب اخیر