مطالب مرتبط:

سمینار یک روزه یک کمربند یک راه در کابل برگزار شد

سمینار یک روزه ای تحت عنوان مساعی مشترک افغانستان و چین در چهارچوب ابتکار (یک کمربند و یک راه) از جانب مرکز مطا...

مطالب اخیر