مطالب مرتبط:

روسيه غواړي افغان ځواکونو ته ګڼي جنګي چورلکي ورکړي

د روسيي او فغانستان هوايي ځواک غواړي چي نوي روسي چورلکي افغانستان ته په مناسب ډول ورکړي او په دې اړه خبرې اترې ...

مطالب اخیر