مطالب مرتبط:

توزیع تذکره الکترونیکی؛ گامی بسوی تامین شفافیت انتخابات

سر مقاله: رياست عمومي ثبت احوال نفوس و تذکره الکترونيکي گفته است که روند توزيع تذکره الکترونيکي بر اساس فرمان ...

مطالب اخیر