مطالب مرتبط:

سیرتحول عکاسی درافغانستان (قسمت سوم)

مقاله: در ابتدا مردم عادي ورعيت به فنون عکاسي دسترسي نداشتند، اولين عکاسان کابل شاهزادگان وکارمندان ارگ بودند؛...

مطالب اخیر