مطالب مرتبط:

انتقال آثارباستانی به خارج ازکشورممنوع شد!

در جلسه اعضای کمیته باستان شناسی، فیصله شد که گمرک های افغانستان بدون اجازه وزارت اطلاعات وفرهنگ انتقال آثار با...

مطالب اخیر