مطالب مرتبط:

نهادهای دولتی باید پیامِ واحد ارائه کنند!

  رییس اجراییه درنشست مشترک سخنگویان حکومت وحدت ملی و سخنگویان سفارت‌خانه‌ها، خواستار ارایۀ پیام واحد از آدرس ن...

مطالب اخیر