مطالب مرتبط:

تواب غورځنگ توافق برای اعمار موانع در خط دیورند را رد کرد

مطالب اخیر