مطالب مرتبط:

اتهام معامله گری نمایندگان بر یکدیگر در روند استیضاح وزرای امنیتی

پس از گذشت دو روز از روند استیضاح وزرای امنیتی، نمایندگان مجلس یکدیگر را به معامله گری در این روند متهم می کنند.

مطالب اخیر