مطالب مرتبط:

۳۴۹ ولسوالی از ۴۰۰ ولسوالی افغانستان، زیر پوشش طالبان قرار دارد

نشریه لانگ وار ژورنال به یک گزارش و نقشه از طالبان دست یافته که این گروه ساحات زیر کنترول و نفوذ خود را در آن م...

مطالب اخیر