مطالب مرتبط:

تصرف شهر استراتژیک سنگین به دست طالبان

تصرف "سنگین"، شهری که بیش از 100 انگلیسی برای حفظ آن کشته شده اند، بازتاب های مختلفی در سایت های خبری- تحلیلی ا...

مطالب اخیر