مطالب مرتبط:

نهادها: حکومت، بازی‎اش تحت نام اصلاح نظام انتخاباتی را خاتمه دهد

نهادهای ناظر بر روند انتخابات افغانستان در یک نامه سرگشاده از حکومت میlrmخواهند تا بازیlrmاش تحت نام اصلاح نظام انتخاباتی را خاتمه دهد این نهادها بالای اراده حکومت در زمینه اصلاح نظا

مطالب اخیر