مطالب مرتبط:

افتتاح اولین ورکشاپ بهبود ظرفیت نهادهای ارزیابی و توسعه زراعتی افغانستان

اولین ورکشاپ بهبود ظرفیت نهادها برای ارزیابی تولید و توسعه زراعت در افغانستان افتتاح شد.

مطالب اخیر